สั่งฟินิกซ์ประกันภัยหยุดรับประกันชั่วคราว

สั่งฟินิกซ์ประกันภัยหยุดรับประกันชั่วคราว

สั่งฟินิกซ์ประกันภัยหยุดรับประกันชั่วคราว

คปภ.สั่งฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว เหตุเงินกองทุนต่ำกว่ากฏหมายกำหนด แถมยังมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดเผยว่า นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคำสั่งที่ 1/2555  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  เรื่อง ให้บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ด้วยบริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน ทั้งจัดสรรทรัพย์สินหนุนหลังไม่เพียงพอต่อหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ไม่ส่งรายงานการดำรงเงินกองทุน และงบการเงินรายไตรมาสตามที่กฎหมายกำหนด และมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนมาก ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

สำนักงาน คปภ. ได้ติดตามพฤติกรรมบริษัทอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลาพอสมควร ทั้งได้ให้บริษัทดำเนิน  การแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงาน แต่บริษัทก็ไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ นายทะเบียนด้วย  ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  สั่งให้บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว          ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  และระหว่างเวลาดังกล่าวบริษัทต้องเร่งดำเนินการให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด  จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังให้เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นรายงานประจำเดือน รายงานการดำรงเงินกองทุน และงบการเงินรายไตรมาสที่บริษัทมีหน้าที่ต้องส่งให้ถูกต้องและครบถ้วน จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ร้องเรียนกับสำนักงาน คปภ. ให้แล้วเสร็จ และจัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในระบบบัญชีการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณาการรับประกันภัยฯลฯ

ผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่มีความคุ้มครองอยู่ก่อนคำสั่งหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราวนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขแห่งสัญญาประกันภัยทุกประการ ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทจะต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามไปยัง สำนักงาน คปภ. โทร 0 2515 3999 หรือ สำนักงาน คปภ. จังหวัด หรือ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ www.oic.or.th


ID=1640,MSG=1822


😃 ซื้อผ่านเรา .. เราดูแลคุณ | เมูนูลัด
📄 เราดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าของเรา
📄️ เราให้คำแนะนำปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
📄️ เราอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือ เพราะคุณคือลูกค้าของเรา
📄️ คุณจะไม่พลาดการติดต่อ ด้วยช่องทางติดต่อมากมาย
📄️ ตัวอย่าง การบริการ กดดูที่ลิงค์นี้
📄️ เราดำเนินธุรกิจมากว่า20 ปี คุณจึงมั่นใจได้
📄️ คุณยังได้รับบริการจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้านั้นๆ (เช่นเดียวซื้อตรง โดยไม่ผ่านตัวกลาง)
📄️ ประกันฉบับใหม่ของคุณ มีใครดูแลหรือยัง? ถ้ายังไม่มี ไลน์มาหาเราเลย :)

😮 รู้หรือไม่? ในไทยราว 80 บริษัทประกันภัย กับ สินค้าที่แตกต่าง ทั้ง เงื่อนไข ราคา การเคลม ความมั่นคง นโยบาย ฯลฯ
ขายผ่านตัวกลาง กว่า 400,000 ราย : ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร บิ๊กซี โลตัส ค่ายรถยนต์ เฮ้าส์แบรนด์ ของประกันภัย หรือ ซื้อตรงกับบริษัทเจ้าของสินค้า

display:inline-block; position:relative;
โทร.(จ-ศ : 9-16) เว้นวันหยุดฯ , ลูกค้าเรา บริการ 24/7/365 , Tuesday เวลา 11:35:32am ซื้อประกัน 085-911-3737
Copyright © 2018 Cymiz.com., All rights reserved.นโยบาย,ข้อตกลงcymiz.com