Welcome, Guest. Please login or register.

Share

ผู้เขียน หัวข้อ: อย่าซื้อประกัน กับคนขายประกันที่ไม่มีใบอนุญาติ บัตรตัวแทน หรือบัตรนายหน้า  (อ่าน 537 ครั้ง)

cymiz

  • ไซมิซอินชัวรันส์
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2582
  • Like: 0
    • cymiz.com
อย่าซื้อประกัน กับคนขายประกันที่ไม่มีใบอนุญาติ บัตรตัวแทน หรือบัตรนายหน้า

อย่า ซื้อประกัน กับคนขายประกันที่ไม่มีใบอนุญาติ บัตรตัวแทน หรือบัตรนายหน้า
คปภ. ออกกฎ ว่า คนขายประกันต้องมีบัตรตัวแทนและนายหน้า หากไม่มีอย่าไปซื้อ หรือซื้อไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้รับความคุ้มครอง

“มาตรา ๖๖ ให้ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจทำสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได้เมื่อได้รับหนังสือ มอบอำนาจจากบริษัท
นายหน้าประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทซึ่งมี หน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน อาจรับ
เบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทได้ เมื่อได้รับหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท
หนังสือมอบอำนาจของบริษัทตามวรรค สองและวรรคสามให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
หนังสือมอบอำนาจของบริษัท แม้มิได้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดก็ไม่เป็นเหตุให้
เสื่อมสิทธิของผู้ เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง”

มาตรา ๖๖/๒ นายหน้าประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท
ทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท
ทุกครั้งที่ มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ พนักงานของบริษัทซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับเบี้ยประกันภัย ณ สำนักงานของ บริษัท”

“มาตรา ๗๒ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ให้ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ยื่นคำขอต่อ อายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
โดย ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรค หนึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้วและได้ยื่น
คำขอต่ออายุ ใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี
การขอต่ออายุใบ อนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะ กรรมการประกาศกำหนด”

“มาตรา ๑๐๐ ตัวแทนประกันวินาศภัยผู้ใดทำสัญญาประกันภัยโดยไม่ได้รับมอบอำนาจ
เป็น หนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือนายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัท
ผู้ใดรับเบี้ยประกันภัยโดยไม่ได้รับมอบอำนาจเป็น หนังสือจากบริษัทตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา ๑๐๐/๒ นายหน้าประกันวินาศภัยหรือพนักงานของบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖/๒ ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำ คุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”